ویدئو آموزشی کار با ربات کپیش
27 دسامبر 2019

بررسی کلیه قسمتهای ربات هوشمند کپیش دموی کلی ربات

27 دسامبر 2019

گزارش گیری از بدهکاران / بستانکاران گزارشگیری از معین اشخاص

27 دسامبر 2019

دریافت شماره تلفن و مشخصات اشخاص / شرکتها سرچ یک طرف حساب خاص در ربات و دریافت معین حساب

27 دسامبر 2019

گزارش گیری از حساب اسناد دریافتنی و اسناد پرداختنی به همراه ریز چکها

27 دسامبر 2019

گزارش گیری از حساب اسناد دریافتنی و اسناد پرداختنی به همراه ریز چکها

27 دسامبر 2019

گزارش گیری از فاکتورهای خرید و فروش و نحوه جستجوی یک فاکتور خاص

27 دسامبر 2019

گزارش گیری از فاکتورهای تک فروشی یا رستوران

27 دسامبر 2019

گزارش گیری از درآمد ها و هزینه ها و مرور حسابهای کل/ معین / تفصیلی

27 دسامبر 2019

گزارش گیری از عملکرد کاربران و تنظیم هشدارهای هوشمند