گزارش گیری از عملکرد کاربران و تنظیم هشدارهای هوشمند