نسخه مدیریت کاربران
Qries
فیلم آموزشی لیست قیمت
بازه زمانیقیمت پایه کاربر اضافهتمدید دوره بعد
یک ساله
۱۹۵.۰۰۰۵۸.۰۰۰۵۸.۰۰۰
شش ماهه
۱۱۵.۰۰۰۳۵.۰۰۰۱۱۵.۰۰۰
سه ماهه
۶۰.۰۰۰۲۰.۰۰۰۶۰.۰۰۰
یک ماهه
۲۲.۰۰۰۷.۰۰۰۲۲.۰۰۰

نسخه مدیریت کاربران


بازه زمانیقیمت پایه کاربر اضافهتمدید دوره بعد
یک ساله
۱۹۵.۰۰۰۵۸.۰۰۰۵۸.۰۰۰
شش ماهه
۱۱۵.۰۰۰۳۵.۰۰۰۱۱۵.۰۰۰
سه ماهه
۶۰.۰۰۰۲۰.۰۰۰۶۰.۰۰۰
یک ماهه
۲۲.۰۰۰۷.۰۰۰۲۲.۰۰۰

نسخه متوسط


بازه زمانیقیمت پایه کاربر اضافهتمدید دوره بعد
یک ساله
۳۸۷.۰۰۰۹۷.۰۰۰۹۷.۰۰۰
شش ماهه
۲۳۰.۰۰۰۵۸.۰۰۰۲۳۰.۰۰۰
سه ماهه
۱۲۰.۰۰۰۳۰.۰۰۰۱۲۰.۰۰۰
یک ماهه
۴۵.۰۰۰۱۲.۰۰۰۴۵.۰۰۰

نسخه پیشرفته


بازه زمانیقیمت پایه کاربر اضافهتمدید دوره بعد
یک ساله
۷۵۰.۰۰۰۱۹۵.۰۰۰۱۹۵.۰۰۰
شش ماهه
۴۳۸.۰۰۰۱۱۵.۰۰۰۴۳۸.۰۰۰
سه ماهه
۲۳۵.۰۰۰۶۰.۰۰۰۲۳۵.۰۰۰
یک ماهه
۸۷.۰۰۰۲۲.۰۰۰۸۲.۰۰۰

نسخه ویزیتوری


بازه زمانیقیمت پایه کاربر اضافهتمدید دوره بعد
یک ساله
۱.۴۵۰.۰۰۰۳۵۰.۰۰۰۳۵۰.۰۰۰
شش ماهه
۸۷۰.۰۰۰۲۳۰.۰۰۰۲۳۰.۰۰۰
سه ماهه
۴۵۰.۰۰۰۱۳۸.۰۰۰۴۹۵.۰۰۰
یک ماهه
۱۷۰.۰۰۰۴۵.۰۰۰۱۷۰.۰۰۰

بازه زمانیقیمت پایه کاربر اضافهتمدید دوره بعد
یک ساله
۳۸۷.۰۰۰۹۷.۰۰۰۹۷.۰۰۰
شش ماهه
۲۳۰.۰۰۰۵۸.۰۰۰۲۳۰.۰۰۰
سه ماهه
۱۲۰.۰۰۰۳۰.۰۰۰۱۲۰.۰۰۰
یک ماهه
۴۵.۰۰۰۱۲.۰۰۰۴۵.۰۰۰

بازه زمانیقیمت پایه کاربر اضافهتمدید دوره بعد
یک ساله
۷۵۰.۰۰۰۱۹۵.۰۰۰۱۹۵.۰۰۰
شش ماهه
۴۳۸.۰۰۰۱۱۵.۰۰۰۴۳۸.۰۰۰
سه ماهه
۲۳۵.۰۰۰۶۰.۰۰۰۲۳۵.۰۰۰
یک ماهه
۸۷.۰۰۰۲۲.۰۰۰۸۲.۰۰۰

نسخه ویزیتوری
Qries
فیلم آموزشی لیست قیمت
بازه زمانیقیمت پایه کاربر اضافهتمدید دوره بعد
یک ساله
۱.۴۵۰.۰۰۰۳۵۰.۰۰۰۳۵۰.۰۰۰
شش ماهه
۸۷۰.۰۰۰۲۳۰.۰۰۰۲۳۰.۰۰۰
سه ماهه
۴۵۰.۰۰۰۱۳۸.۰۰۰۴۹۵.۰۰۰
یک ماهه
۱۷۰.۰۰۰۴۵.۰۰۰۱۷۰.۰۰۰